Trek Annapurna Base Camp (Népal mars 2009)

IMG_3110 M- Deurali to ABC 004 M- Deurali to ABC 006 N- ABC 001 M- Deurali to ABC 009 N- ABC 002 N- ABC 004 N- ABC 021